Skip to main content

Markedskommentar marts: Stimuli og genåbnings-aktiefest!

8. april 2021
  • Måneden gav afkast på 1,9% til 5,4% i Investin Optimal afdelingerne (se mere senere).
  • Aktier er blevet dyrere ift. obligationer, men resultaterne skal stadig tages med forbehold.
  • Massive hjælpepakker, lave renter og likviditets- og lånefaciliteter hjælper stadig økonomien gennem coranokrisen.
  • Vi ser nærmere på Afkast+ (www.afkastplus.dk) , der har givet flotte afkast og et stort merafkast ift. lignende investeringsprodukter fra Formuepleje og Artha.
  • Value og small cap aktier har haft en god periode og nyder godt af udsigten til genåbning. De er ikke i samme grad negativt påvirket af stigende renter som Growth aktier.
  • Flere banker sender omkostningsoversigter ud til kunderne. De indeholder alt andet lige de samlede omkostninger, dvs. også de officielle løbende omkostninger i vores afdelinger, som er svagt højere end de faktiske løbende omkostninger.

Fokuspunkter: Udviklingen i coronavirussen, økonomien og virksomhedernes indtjening, stimulipakker og inflations- og renteudviklingen.

I en måned med bedre nøgletal, yderligere stimuli og mere ro om renteudviklingen havde aktiemarkedet det som en fisk i vandet. Det blev til flotte stigninger i alle regioner, hvor Emerging Markets dog relativt set var negativt påvirket af den stærkere dollar, de højere renter og en smittesituation som flere steder virker lidt ude af kontrol. Fremstillingssektoren er for alvor kommet i god form, og Den Internationale Monetære Union (IMF) forventer nu en vækst på 6 % i 2021. I USA er Biden ved at træde i karakter som ny præsident med en meget ambitiøs vaccineplan, en stor stimulipakke og spændende tiltag indenfor infrastruktur og grøn omstilling, der er blevet vel modtaget af aktiemarkederne. Efter store rentestigningerne i starten af året kom der lidt mere ro på udviklingen, hvilket også understøtter aktiemarkedet, da finansierings- og investeringsomkostningerne holdes nede samtidigt med, at værdien af den fremtidige indtjening ikke udhules.

Markederne har det med at reagerer hurtigt og være på forkant og et stykke hen ad vejen, at indprise både gode og dårlige nyheder og udsigter i de aktuelle kurser. Derfor bliver det meget interessant at se, hvorledes en snarlig fuld genåbning i mange afgørende lande som USA og Storbritannien spiller ind på den fremtidige kursudvikling. Optimismen er stor, og kan vi få gang i servicesektoren også, så ser det rigtigt godt ud. Coronapasset vil sikkert også hjælpe de hårdt trængte erhverv indenfor underholdnings- og oplevelsesindustrien og turismen bedre på vej, og det kan igen skabe mange nye arbejdspladser. Interessant bliver det også at se, hvorledes pandemien vil påvirke forbrugernes fremtidige forbrugsmønstre, hvor virksomheder, der er helt fremme på digitaliseringen, alt andet lige vil have en fordel. Samtidig vil mange virksomheder nok også kigge på deres værdikæde i produktionen og flytte flere dele tættere på, så de er mindre sårbare i fremtiden.

Inflationsforventningerne er steget i forbindelse med den snarlige genåbning. Mange råvarer og metaller er steget meget, og fragtraterne er ligeledes trukket godt op. Mikrochip er blevet en mangelvare, da produktionen har været afbrudt og påvirket negativt af pandemien. Med de stigende inflationsforventninger kommer stigende renter. Den store udstedelse af obligationer for at betale for coronaudgifterne presser ligeledes de lange renter opad. Vi har længe talt om, at renterne er historisk meget lave. Men der er begyndt at ske lidt på denne front. Ser man nu på, hvad markederne har af forventninger til den 5-årige rente om 5 år (dvs. den 5 årige rente i år 2026), så handles den nu i over 2,5 % i rente. Det er stadig lavt historisk, men ikke længere ultralavt. Der er derfor allerede indpriset stigende renter og inflation i de aktuelle rentesatser.

Renteudviklingen bliver afgørende for den kommende udvikling på aktiemarkederne. En moderat udvikling vil være positiv, mens en yderligere stigning vil gøre obligationer mere attraktive ift. aktier samtidig med, at den vil udhule værdien af den fremtidige indtjening for specielt tech aktier og aktier indenfor grøn omstilling. Flere eksperter forventer dog, at de længere renter i USA skal yderligere op før det vil lægge en dæmper på aktiemarkedet.

Over de kommende 6-9 måneder vil vi blive klogere på, om inflationsstigningen kun er midlertidig eller mere varige. Umiddelbart tror vi mest midlertidige effekter, hvorved centralbankerne fortsat vil understøtte markederne med lave renter og obligationsopkøb. Med Biden som præsident vil samhandlen og globaliseringen nok også få et tiltrængt løft efter Trump udprægede protektionisme.

Afkast+ – måske det bedste investeringsprodukt på markedet af sin slags?

Med Afkast+ får du en aktielignende risiko. Investeringsproduktet indeholder 100 % aktier og en tillægsinvestering på 250 % obligationer, hvor obligationerne over tid skaber et merafkast og en delvis beskyttelse ved aktiefald. Investeringsproduktet har nu 9 kvartalers fuld historik, og det bliver vedvarende understøttet af lavere omkostninger end de konkurrenter, der har investeringsprodukter, der minder om Afkast+ herunder Formuepleje. Med et afkast på 50,4 % og et merafkast på nu 15,5% på 2 år og 3 måneder, dvs. 155.000 kr. pr. investeret million, har Afkast+ i den grad gjort sig fortjent til endnu flere kunder fremadrettet.

Afkastplus 2019 Graf

Du kan læse mere om Afkast+ på www. afkastplus.dk. Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os på 22222069.

Værdiansættelse af aktier og obligationer

Globale aktier er blevet dyrere ift. indtjeningen i takt med de stigende aktiekurser. P/E satserne vil alt andet lige stadig være ”kunstigt” høje, da flere virksomhederne har fået en midlertidig nedgang i indtjeningen pga. coronanedlukningerne. Tallene skal derfor stadig tages med en del forbehold, da vi mangler at se indvirkningen på virksomhedernes indtjening fra coronakrisen på lidt længere sigt og få fjernet indtjeningstallene fra flere kvartaler. Vi skal nok hen til ultimo 2021 eller primo 2022 før, at data igen bliver mere retvisende. Pris i forhold til indtjening (P/E – prisen for 1 indtjeningskrone) bliver p.t. handlet i 28,83 mod 27,44 i slutningen af sidste måned, hvilket er over niveauet ift. den historiske prissætning. Tabellen giver et overblik over, hvad 1 kr. indtjening koster p.t.

P/E:AktueltÆndring
Globalt:28,831,39
Nordamerika:33,331,93
Europa24,681,71
Pacific:26,192,07
Emerging Markets21,51-1,10
Danmark30,031,47

Aktierne er blevet dyrere over en bred kam, mens Emerging Markets hænger efter pga. en stærkere dollar. Vi vil dog pt. stadig ikke kloge os for meget på udviklingen i P/E tallene, da de er ramt af forventeligt midlertidige effekter. Fremadrettet må vi fortsat forvente, at investorerne vil betale mere end det historiske gennemsnit for en indtjeningskrone, da renterne fortsat er lave historisk set. En indtjeningskrone i Danmark koster stadig ”kun” 4 % mere end globale aktier, hvilket er noget af det laveste, som vi har set i meget lang tid.

Ser vi på vores sædvanlige prissætning af aktier i forhold til obligationer, det såkaldte Yield Gap, der måler forskellen på ”afkast” på aktier (indtjeningen ift. prisen på aktierne E/P) minus den 10-årige amerikanske statsrente, er de globale aktier blevet dyrere relativt til obligationer, da forskellen er 1,74 % mod 2,12 % i sidste måned. Som under prisfastsættelsen mangler vi stadig aktuelle inputs fra virksomhedernes indtjening over den kommende tid, før vi kan danne os et klart billede, da risikopræmien (Yiels Gap’et) vil se kunstigt lavt ud. Mange virksomheders indtjening vil nok svinge i løbet af 2021 afhængig af genåbningen og normaliseringen af samfundet. Som det fremgår af den røde rentegraf for den 10-årige rente i USA, så har vi set en pæn vending i renteudvikling. Historisk er renten dog stadig lav.

Note: Yield Gap’et (grøn linie) måler afkastforskellen mellem indtjening ift. pris på aktier(E/P) og den 10-årige amerikanske statsrente. Kilde Infront og MSCI.

Sådan læses grafen:

Blå linje: Måler ”afkastet” på aktier. Når linjen er over 6 % er aktier billige isoleret set ift. de historiske niveauer og vice versa.

Rød linje: Måler den 10-årige rente i USA. Renter og obligationskurser er negativt korreleret, dvs. jo lavere renter desto højere obligationskurser og vice versa.

Grøn linje: Måler den forventede afkastforskel mellem aktier og obligationer. Når linjen er over 2,1 % er aktier billige ift. obligationer i et historiske perspektiv og vice versa.

Afkaststatistik (i DKK)

Note: Historiske udvikling i vores afdelinger siden deres start (hvad er 100 kr. blevet til)

Amerikanske og europæiske aktier har været trækhestene i marts måned. USA er langt fremme i vaccineplanen, og i Europa har vi en overvægt af Value aktier (der blev hårdt ramt i 2020), som har nydt godt af den gradvise genåbning og udsigten til en stor hjælpepakke i EU. Emerging Markets har været negativt påvirket af den stærkere dollar og de stigende renter og en mindre god smittesituation. Efter jubelåret i 2020 er danske aktier stadig ramt af profittagning specielt inden for grøn omstilling. Merprisen på de danske kvalitetsaktier er dog historisk lav ift. globale aktier. Europæiske ejendomme har været under pres pga. den forsinkede genåbning og stigende renter, men det lysner nu, da marts måned var god og starten på april også har været rigtig god. Vi arbejder som altid videre med stor risikospredning, så der ikke er nogle aktivklasser, der bliver for dominerende.

Med 10-årige renter i Tyskland og USA på nu hhv. -0,25 % og +1,75%er amerikanske virksomhedsobligationer og danske realkreditobligationer blevet mere attraktive. Vi forventer stadig en mindre yderligere rentestigning i de lange renter inden årets udgang, hvorved vi bibeholder en forholdsvis lav rentefølsomhed, så vi er mere robuste ved en evt. yderligere rentestigning i de lange renter.

Vi føler, at vi har en god balance og fornuftige vægte i afdelingerne mellem muligheder og risici samt spændende aktivklasser og mere ”kedelige” forsikringer som danske realkreditobligationer, hvor det forventede afkast fremadrettet er blevet noget højere som følge af rentestigningen i starten af året.

Med venlig hilsen

Karsten Hannibal, Partner i Optimal Invest