Skip to main content

Markedskommentar oktober: Smittetal og nedlukninger presser aktiemarkedet trods en god regnskabssæson!

11. november 2020
 • Måneden gav afkast på -0,6%til -1,8% i afdelingerne, hvorved år til dato afkastet nu er -3,8% til -2,7% (se mere s. 6).
 • ”Afkast+”(vores gearede afdeling med 100% aktier og 250% obligationer), som nu er et samarbejde med Nikolaj Holdt Mikkelsen (tidl. Morningstar)klarer sig rigtigt godt ift. globale aktier og konkurrerende gearede formuepleje produkter.Hjemmesiden www.afkastplus.dk er i luften og produktet er et supergodt og interessant alternativ til globale aktierog vi forventer os meget af produktet og samarbejdet.
 • Aktier er blevet lidt dyrere ift. obligationerog billigere ift. indtjeningen, men resultaterne skal stadig tages med forbehold.
 • Lavere afkastforventninger på obligationer med stadig masser af købekraft i afdelingernes forventede afkast.
 • Massive hjælpepakker, rentenedsættelser og likviditets-og lånefaciliteter hjælper stadig økonomien.
 • Der er stadig gang i rigtigt mange vaccine-og behandlingsforsøg. Der bliver meldt om flere positive resultater. De fleste eksperter forventer en vaccine i december eller januar måned.
 • Genåbningen af samfundet har givet flere smittede. Umiddelbart giver det flere restriktioner og nedlukningersamt flere rejserestriktioner, der kan påvirke økonomien negativt.
 • Vi har lanceret et nyt lay out på vores hjemmeside www.optimalinvest.dk.
 • Vi har 6 afdelinger på www.fundmarket.dk og flere kunder er begyndt at bruge platformen som vokser hastigt. Den kan dog pt. ikke bruges til pension, men vi har her afdelinger med danske aktier og obligationer, globale aktier og obligationer og alternativer samt en blandet afdeling, og vi arbejder på at gøre omkostningsstrukturen endnu mere attraktiv.
 • Vi har indgået samarbejde med investeringsapp’en Atlaz, som du kan komme gratis på (se mere s. 8).

Fokuspunkter: Udviklingen i coronavirussen, økonomien og virksomhedernes indtjening, stimulipakker og det amerikanske valgresultat.Oktober startede godt ud med gode regnskabstal og udsigten til et klart valgresultat i USA. Flere afdelinger nåede i plus på året, men stigende smittetal og nedlukninger fik sat en stopper for aktiestigningerne i anden halvdel af måneden. Derfor endtemåneden med minusser.

Smitten er igen blusset kraftigt op flere steder i Europa, og den anden bølge har betydet en lavine af restriktioner. Alt fra lukkede restauranter og barer til udgangsforbud. Med de seneste dages og ugers smittetal er der desværre en stor risiko for, at restriktionernevil blive strammet yderligere. Det strammere greb omkring europæernes mobilitet vil ramme den hårdtprøvede servicesektor over hele Europa. Det øger desværre risikoenfor, at vi igen skal til at tale om mulighederne for negativ økonomisk væksti fjerde kvartal. Det vil være et gevaldigt skud for boven for genopretningen af den europæiske økonomi.En ny truende økonomisk nedtur har allerede fået Den Europæiske Centralbank (ECB) til at varsle nye lempelser i december måned. Heldigvis ser industrisektoren ud til at være i god gænge og på vej mod lysere tider. Nedlukningerne rammer heller ikke i sammen omfang virksomhedernes produktionsevne som tidligere på året.Hurtig handling kan betyde, at man undgår større og langt mere omkostningstunge indgrebsenere.

Demokraterne står godt i meningsmålingerne. Fordelen ved, at et parti vinder kontrol over begge kongressens kamre er, at det øger muligheden for at lovgive effektivt. Over det seneste årti har den til enhver tid siddende opposition direkte obstrueret lovgivningsarbejdet af skiftende præsidenter. Risikoen ved en splittet kongres kommer netop nu til udtryk i det finanspolitiske slagsmål, der har herske i Washington de seneste uger. De kan simpelthen ikke blive enige om nye finanspolitiske lempelser,der kan holde hånden under amerikansk erhvervsliv. Tilbage står en handlingslammet politisk forsamling. Vinder demokraterne alt, giver det dem åbenlyst langt friere hænder –også til at styrke den finanspolitiske understøttelse af økonomien. Så rent bord til demokraterne er alt andet lige et ønskescenarie for aktiemarkedet.

Op til et amerikansk valg vælger mange investorer at reducere deres beholdninger. Derfor kan blot et valgresultat føre til, at mange investorerne igen investerer i aktiemarkedet, da dehar fået mere klarhed over den politiske fremtid og retning i USA

Det er jo ikke en nyhed, at renterne er meget lave rundt omkring i verden. Heldigvis er inflationen også meget lav og tæt på 0%, hvorved de lavere forventede afkast fremadrettet ikke går ud overkøbekraften. En forbedret købekraft og som minimum en uforandret købekraft er et altafgørende plejemærke for det at investere.Rådet for Afkastforventninger er fornyeligt kommet med deres forventninger til de fremtidige afkast. Derfor har vi også prøvet at regne på vores forventninger til de enkelte afdelinger de kommende 3-5 år.

Afkastforventninger de kommende 3-5 år.

Afkastforventningerneer efter omkostninger:

Stabil= 2,6%p.a.
VerdensIndex Moderat= 3,8%p.a.
Livscyklus 30-40= 4,5%p.a.
Livscyklus 40-50= 5,7 %p.a.
Balance Wealth= 4,4% p.a.

Afkastforventninger: Bæredygtige globale aktier= 7,5% p.a., Emerging Markets og High Yield obligationer= 3% p.a. og Investment Grade virksomhedsobligationer og realkreditobligationer = 1% p.a.

Afovenstående fremgår det, at der forventes at være masser af købekraft i de forskellige afdelinger også fremadrettet. En hel del spørgernaturligt ind til, om de skal øge deres aktieandel i lysetaf de lave renter. Det, der taler for, er, at renterne er historisk lave og det forventede merafkast ved aktier ift. obligationer er pænt over det historiske gennemsnit (Yield Gap’et) samt det faktum, at vi lever længere og pengene derfor skal strække sig længere. Det, der taler imod, er naturligvis, at risikoen stiger og har man en økonomi og tidshorisont, der vil kunne tåle de yderligere udsving ?

Den generelle anbefaling er, at man kan overveje at købe lidt flere aktier, hvis man ellers har en god og sund økonomi med masser af råderum og friværdi.Vi kommer til at opdatere vores generelle anbefalinger ved udgangen af året.

Værdiansættelseaf aktier og obligationer

Globale aktier er blevet billigereift. indtjeningen i takt med månedens aktiefald og forholdsvis gode regnskabssæson.P/E satser vil alt andet lige være ”kunstigt” høje, da flere virksomhederne har fået en midlertidig nedgang i indtjeningen pga. corananedlukningerne.Tallene skal derfor stadig tages med en del forbehold, da vi mangler at se indvirkningen påvirksomhedernes indtjeningfra coronakrisenpå lidt længere sigt.Vi skal måske helt hen til 3. kvartal 2021før,at data igen bliver mere retvisende. Pris i forhold til indtjening (P/E –prisen for 1 indtjeningskrone) bliver p.t. handlet i 23,52mod 24,02i slutningen afseptember, hvilket erover niveauetift. den historiske prissætning.Tabellengiver et overblik over, hvad 1 kr. indtjening koster p.t.

P/E:AktueltÆndring
Globalt:23,52-0,51
Nordamerika:27,52-0,55
Europa18,80-1,10
Pacific:20,50-0,14
Emerging Markets18,790,21
Danmark28,37-0,43

Europa, der primært er en del af valueaktierne og den ”gamle” økonomi bliver ved med at sakke bagud og nu med et negativt afkast på 17 % år til dato.Vi vil pt. ikkekloge os for meget på udviklingen i P/E tallene, da de er ramt af forventeligt midlertidige effekter. Fremadrettet må vi fortsat forvente, at investorerne vil betale mere end det historiske gennemsnit for en indtjeningskrone, darenterne nu er lave alle steder også i USA.En indtjeningskrone i Danmark koster pt. 21% mere end globale aktier, hvilket er enstigning op 1% fra sidste måned.

Ser vi på vores sædvanlige prissætning af aktier i forhold til obligationer, det såkaldte Yield Gap, der måler forskellen på ”afkast” på aktier (indtjeningen ift. prisen på aktierne E/P) minus den 10-årige amerikanske statsrente, er de globale aktier blevet lidt dyrererelativt til obligationer, da forskellen er 3,39%mod 3,47%i sidste månedpga. en svag rentestigning. Som under prisfastsættelsen mangler vi stadig aktuelle inputsfra virksomhedernes indtjeningover den kommende tid,før vi kan danne os et klartbillede. Mange virksomheders indtjening vil nok svinge i løbet af 2020 og starten af 2021 afhængig af genåbningen og normaliseringen af samfundet. Men da den røde rentegraf for den 10-årige rente i USA stadig er styrtdykket(renterneer faldet voldsomt), så er det mere eller mindre sikkert, at man som investor skal have en vis andel af aktier og/eller mere risikofyldte obligationer fremadrettet for at få et fornuftigt afkast.Risikopræmienved at købe aktier i forhold til obligationervil alt andet lige stadig være fornuftig.

Sådan læses grafen:

Blå linje: Måler ”afkastet” på aktier. Når linjen er over 6 % er aktier billige isoleret set ift. de historiske niveauer og vice versa.

Rød linje: Måler den 10-årige rente i USA. Renter og obligationskurser er negativtkorreleret, dvs. jo lavere renter desto højere obligationskurser og vice versa.

Grønlinje: Måler den forventede afkastforskel mellem aktier og obligationer. Når linjen er over 2,1% er aktier billige ift. obligationer i et historiske perspektiv og vice versa.

Afkast:2020201920182017201620152014
Nordamerikanske aktier:-2,1%35,0%-0,5%7,2%14,6%13,0%30,1%
Europæiske aktier:-16,9%28,8%-11,1%11,2%0,7%10,6%7,7%
Pacific aktier:-11,1%19,3%-10,3%9,5%6,8%15,7%8,9%
Emerging Markets aktier:-4,9%21,1%-10,8%20,6%13,6%-5,4%9,4%
Danske aktier:18,5%28,4%-11,5%14,6%-0,1%30,9%19,1%
Ejendomme Europa ex. UK22,7%25,8%-6,8%17,0%4,9%16,9%21,2%
Erhv. obligationer, dollar:1,7%20,6%-0,5%-6,7%10,2%10,4%22,0%
Erhv. obligationer, euro:0,7%6,3%-1,1%2,3%4,2%-0,7%8,1%
Erhv.obl., High Yield euro:-4,7%9,8%-3,1%4,7%7,5%-0,8%3,5%
Realkreditobl., euro:1,4%2,8%0,4%0,8%1,5%0,3%7,5%
Statsobligationer, G7:2,5%8,2%4,3%-6,7%4,7%8,6%12,5%
Statsobligationer, euro:3,9%6,8%1,1%0,0%2,8%1,6%12,8%
Statsinflationsobl. Globale:3,1%10,2%0,8%-4,7%6,9%6,1%17,9%
Emerging Markets obl.-10,3%14,2%-2,5%-0,3%11,2%-4,7%7,7%
Nykredit Realkreditindeks:2,2%1,5%1,5%4,0%4,5%-0,3%5,2%
Afkast:2020201920182017201620152014
Dollar:-4,1%2,4%5,0%-12,2%2,5%11,7%13,6%
Yen:-0,4%3,3%7,8%-8,8%5,5%11,3%-0,3%
Pund:-6,4%6,3%-0,9%-3,9%-14,2%5,7%6,8%
Afkast:2020201920182017201620152014
Optimal Stabil-3,1%8,6%-2,2%5,1%5,1%2,0%9,2%
Optimal VerdensIndex-3,2%14,7%-3,4%6,2%6,6%4,8%11,2%
Opt. Livscyklus 2030-40-3,8%17,2%-4,4%7,8%6,6%5,1%11,1%
Opt. Livscyklus 2040-50-4,1%21,5%-1,8**%10,5%*8,1%*4,4%*12,8%*
Optimal Balance Wealth-2,7%

Note: Historiske afkast *=Benchmark. **Startdato 14/2-2018

Amerikanske, europæiske, danske aktier og europæiske ejendomme trak ned, mens der var et plus til Emerging Markets aktier bl.a. på baggrund af en positiv udvikling i Kina. Lavere renter i Europa og en stærkere dollar gav mindre plusser til de fleste obligationsaktivklasser. Vi ser stadig en vild outperformance i danske aktier ift. europæiske med ca. 35 % og ift. europæiske ejendomme med 40 %. Derfor overrasker den positive udvikling på det danske boligmarked også.

De store forskellegør, at det samlede afkast for 2020 vil være stærkt afhængigt af aktivfordelingen.En høj andel i danske aktier og en lille andel i risikofyldte obligationer som High Yield og Emerging Market obligationer har indtil videre givet en fordel i 2020.Vi arbejdersom altid med stor risikospredning, så der ikke er nogle aktivklasser, der bliver for dominerende.

Med 10-årige renter i Tyskland og USA på hhv. -0,6% og +0,8% er der ikke meget at hente på sikre obligationer. Derudover skal staterne udstede rigtigt meget gæld for at finansiere hjælpepakkerne over den kommende tidsamtidig med, at den massive udpumpning af likviditet kan give inflation på lidt længere sigt. Indtil videre køber centralbankerne alle disse obligationerog føreren slags rentekurve kontrol, men på længere sigt fremstår lange statsobligationer ikke som en speciel attraktiv investering.Derfor holder vi fast i en lavere rentefølsomhed, så vi er mere robuste ved en evt. rentestigning i de lange renter.

Vi føler, at vi har en god balance og fornuftige vægte i afdelingerne mellem muligheder og risici samt spændende aktivklasser og mere ”kedelige”forsikringersom danske realkreditobligationer.

Investeringsapp’en Atlaz

Generelt om Atlaz:

Atlaz er en ny investeringsapp, hvor du kan få overblik over alle dine investeringer, fra alle dine banker.

Atlaz giver et nemt overblik, samtidig med en vurdering af dine investeringer. Herudover kan du få gratis analyser i appen, f.eks. en gratis omkostningsanalyse.

Med Atlaz får du:

 • Et komplet overblik over dine investeringer
 • En omkostningsanalyse af din portefølje
 • Mulighed for at teste din porteføljes bæredygtighed
 • Sammenlign din porteføljes performance med andre investorer

Med venlig hilsen Karsten Hannibal, Partner i Optimal Invest