Skip to main content

Markedskommentar november: Vacciner og ny præsident giver aktiefest!

7. december 2020
 • Måneden gav afkast på 3,3% til 8,1% i afdelingerne, hvorved år til dato afkastet nu er +0,2% til +3,7% (se mere senere).
 • ”Afkast +” (vores gearede afdeling med 100% aktier og 250% obligationer), som er et samarbejde med Nikolaj Holdt Mikkelsen (tidl. Morningstar) klarer sig rigtigt godt også ift. globale aktier og konkurrerende gearede formuepleje produkter og lander på +9,0% indtil videre i 2020. Risikoen svarer til risikoen på globale aktier. Se mere på hjemmesiden www.afkastplus.dk . Investeringsproduktet har et forventet årligt afkast efter omkostninger på 10%.
 • Aktier er blevet noget dyrere ift. obligationer og billigere ift. indtjeningen, men resultaterne skal stadig tages med forbehold.
 • Lavere afkastforventninger på obligationer med stadig masser af købekraft i afdelingernes forventede afkast.
 • Massive hjælpepakker, rentenedsættelser og likviditets- og lånefaciliteter hjælper stadig økonomien.
 • Gode vaccinenyheder fra 3 udbydere og flere er på vej. De fleste eksperter forventer at vacciner starter med at blive taget i brug i løbet af december.
 • Genåbningen af samfundet har givet flere smittede. Umiddelbart giver det flere restriktioner og nedlukninger samt flere rejserestriktioner, der kan påvirke økonomien negativt.
 • Vi har 6 afdelinger på www.fundmarket.dk og flere kunder er begyndt at bruge platformen som vokser hastigt. Den kan dog pt. ikke bruges til pension, men vi har her afdelinger med danske aktier og obligationer, globale aktier og obligationer og alternativer samt en blandet afdeling, og vi arbejder på at gøre omkostningsstrukturen endnu mere attraktiv.
 • Hvis du/I har interesse i en god og billig firmapension, så kig nærmere på www.pensions.dk , hvor man bl.a. kan investere i vores afdelinger.
 • Vi har indgået samarbejde med investeringsapp’en Atlaz, som du kan komme gratis på (se mere senere).

Fokuspunkter: Udviklingen i coronavirussen, økonomien og virksomhedernes indtjening, stimulipakker og det amerikanske valgresultat.

November blev en fantastisk måned for risikofyldte aktiver. De mange gode vaccinenyheder blev krydret med en ny og mere forudsigelig præsident i Joe Biden. Demokraterne må dele magten med republikanerne, der fastholdt det ene kamre, hvorved præsidenten får svært ved at gennemtrumfe skattestigninger og regulering af den store Tech sektor. Samlet anses det for at være lidt af et drømmescenarie for aktiemarkederne. En flot regnskabssæson med flere positive overraskelser har også givet vitaminer til den gode aktiestemning.

Flere stærke og overraskende vaccinenyheder fra en række store medicinalselskaber over de seneste uger har i den grad sat skub i aktiemarkedet og styrket investorernes tro på fremtiden. Det har i den grad afhjulpet de negative historier om et øget smittetryk. I løbet af den seneste måned er aktierne steget i alle regioner, men mest iøjnefaldende er faktisk den meget kraftige rotation, der er sket mellem de forskellige aktiemarkedsgrupper.

Vi har set, at mange investorer bevæge sig væk fra meget af det, der har klaret sig godt siden marts og ind i de mere udfordrede områder af aktiemarkedet, der fortsat lider under pandemien. Vaccinenyhederne har i stor stil fået investorerne til at se lysere på fremtiden og givet troen på, at vi en dag igen vender tilbage mod mere normale forhold.

Siden marts måned har lave renter, adfærdsændringer hos forbrugeren og nedlukninger i meget stor stil understøttet teknologi- og vækstaktierne. En udvikling, der i kraftig grad har givet yderligere næring til den polarisering, der har været i gang gennem en længere årrække. Teknologi- og vækstaktierne er blevet prioriteret over det, man bredt defineret kategoriserer som valueaktier. Det er aktier, hvis prisfastsættelse ligger væsentligt under markedet som helhed, men ofte også dækker over midlertidige eller mere permanente udfordringer i virksomhedens drift.

Tilliden til en snarlig og effektiv vaccine har i den grad sendt investorer tilbage mod de klassiske virksomhedsmodeller og value-orienterede områder i aktiemarkedet på bekostning af netop kursvinderne siden marts. Bevæggrunden er naturligvis, at en vaccine vil accelerere normaliseringsprocessen i den globale økonomi og derigennem igen understøtte mange af de selskaber, som siden marts har kæmpet med en indtjening, der er kollapset og en konkursrisiko, der er steget markant.

Vaccinenyheder og ikke mindst antallet af mulige og distribuerbare vacciner vil gøre, at eventuelle tilbagefald i aktiemarkedet som følge af bl.a. tiltagende smittetryk vil blive brugt som langsigtet købsmulighed for mange investorer, der ikke er i aktiemarkedet endnu – netop fordi normaliseringen er på vej.

Det er ganske naturligt, at investorer har reageret, som de har, på de seneste ugers meget positive nyheder på vaccinefronten. Dette vil fortsat være tilfældet fremadrettet ved nye positive vaccinenyheder, om end i mindre omfang sammenlignet med de første meldinger.

Selvom investorerne nu kan se lyset for enden af tunnelen, betyder det ikke at vejen dertil nødvendigvis bevæger sig i en lige linje. Indtil vacciner kan distribueres effektivt, vil aktier bevæge sig i krydsfeltet mellem vaccinenyheder og det aktuelle smittetryk, men med en mere normaliseret verden som et mere synligt mål.

Alt tyder på, at markedet og aktivpriserne vil få støtte af en meget lempelig pengepolitik lang tid fremover. Selv om verdensøkonomien stadig står med begge ben godt plantet dybt ned i krisen, fortsætter mange aktivpriser opad: Flere aktiemarkeder ligger nu i plus på året og boligpriserne er tiltagende i mange lande. Det er usædvanligt i krisetider, og skal man lede efter forklaringer, dukker centralbankernes historisk lempelige pengepolitik op som en af de allerførste. Minusrenter og likviditetsrigelighed i pengekredsløbet presser virksomheder og borgere til at efterspørge aktiver af næsten enhver art, medmindre man stiller sig tilfreds med minusrente som en slags garanti for at bevare (størstedelen) af formuens værdi. Samtidig har gælden aldrig været højere i verdensøkonomien. EU-Kommissionen udsendte for nylig en opdateret prognose på EU-landenes statsgæld, som i mange tilfælde nu ligger højere end under finans- og statsgældskrisen. Det samme gælder USA. Hertil kommer, at også virksomhedernes og borgernes gæld er rekordhøj i mange lande.

Alt det taler for, at centralbankerne skal stramme pengepolitikken op på et tidspunkt, når vaccinerne forhåbentlig har fået bugt med coronaen, og verdensøkonomien kan vende tilbage til mere normale tilstande. Man kan derfor tænke lidt over, hvordan den fremtidige stramning af pengepolitikken mon bliver grebet an. Bliver det gradvist og forsigtigt, eller bliver det aggressivt?

Historien taler for, at det bliver meget gradvist og forsigtigt og hensynet til den finansielle stabilitet vejer tungt i overvejelserne. Det peger i retning af, at den kommende normalisering af pengepolitikken både i Europa og i USA også vil blive meget langsom, gradvis og forsigtig. Det taler desuden for, at likviditetsrigeligheden i finanskredsløbet vil fortsætte mange år endnu og dermed give støtte til aktier og fastholde de lange renter på et lavt niveau. Hvad der kan ændre billedet, er en kraftig stigning i inflationen, men det ligger langt udenfor enhver prognosehorisont i øjeblikket.

Værdiansættelse af aktier og obligationer

Globale aktier er blevet dyrere ift. indtjeningen i takt med månedens aktiestigninger. P/E satserne vil alt andet lige være ”kunstigt” høje, da flere virksomhederne har fået en midlertidig nedgang i indtjeningen pga. coronanedlukningerne. Tallene skal derfor stadig tages med en del forbehold, da vi mangler at se indvirkningen på virksomhedernes indtjening fra coronakrisen på lidt længere sigt og få fjernet indtjeningstallene fra 1. og 2. kvartal. Vi skal måske helt hen til 3. kvartal 2021 før, at data igen bliver mere retvisende. Pris i forhold til indtjening (P/E – prisen for 1 indtjeningskrone) bliver p.t. handlet i 26,40 mod 23,52 i slutningen af oktober, hvilket er over niveauet ift. den historiske prissætning. Tabellen giver et overblik over, hvad 1 kr. indtjening koster p.t.

P/E:AktueltÆndring
Globalt:26,402,88
Nordamerika:30,563,04
Europa22,023,14
Pacific:24,674,13
Emerging Markets19,861,07
Danmark29,691,31

Alle regioner er blevet dyrere og ”valueaktierne”, som Europa har mange af, har klaret sig godt som følge af sektorrotationen efter de gode vaccinenyheder. Vi vil pt. ikke kloge os for meget på udviklingen i P/E tallene, da de er ramt af forventeligt midlertidige effekter. Fremadrettet må vi fortsat forvente, at investorerne vil betale mere end det historiske gennemsnit for en indtjeningskrone, da renterne nu er lave alle steder også i USA. En indtjeningskrone i Danmark koster pt. 12 % mere end globale aktier, hvilket er et fald på 9 % fra sidste måned.

Ser vi på vores sædvanlige prissætning af aktier i forhold til obligationer, det såkaldte Yield Gap, der måler forskellen på ”afkast” på aktier (indtjeningen ift. prisen på aktierne E/P) minus den 10-årige amerikanske statsrente, er de globale aktier blevet noget dyrere relativt til obligationer, da forskellen er 2,95 % mod 3,39 % i sidste måned. Som under prisfastsættelsen mangler vi stadig aktuelle inputs fra virksomhedernes indtjening over den kommende tid, før vi kan danne os et klart billede. Mange virksomheders indtjening vil nok svinge i løbet af 2020 og starten af 2021 afhængig af genåbningen og normaliseringen af samfundet. Men da den røde rentegraf for den 10-årige rente i USA stadig er styrtdykket (renterne er faldet voldsomt), så er det mere eller mindre sikkert, at man som investor skal have en vis andel af aktier og/eller mere risikofyldte obligationer fremadrettet for at få et fornuftigt afkast. Risikopræmien ved at købe aktier i forhold til obligationer vil alt andet lige stadig være fornuftig.

Note: Yield Gap’et (grøn linie) måler afkastforskellen mellem indtjening ift. pris på aktier(E/P) og den 10-årige amerikanske statsrente. Kilde Infront og MSCI.

Sådan læses grafen:

Blå linje: Måler ”afkastet” på aktier. Når linjen er over 6 % er aktier billige isoleret set ift. de historiske niveauer og vice versa.

Rød linje: Måler den 10-årige rente i USA. Renter og obligationskurser er negativt korreleret, dvs. jo lavere renter desto højere obligationskurser og vice versa.

Grøn linje: Måler den forventede afkastforskel mellem aktier og obligationer. Når linjen er over 2,1 % er aktier billige ift. obligationer i et historiske perspektiv og vice versa.

Afkaststatistik (i DKK)

Note: Historiske afkast *=Benchmark. **Startdato 14/2-2018

Note: Historiske udvikling i vores afdelinger siden deres start (hvad er 100 kr. blevet til)

Alle risikofyldte aktiver som aktier, ejendomme og High Yield og Emerging Markets obligationer har nydt godt af vaccinenyhederne og udsigten til lidt mere forudsigelighed i Det Hvide Hus. Sektorrotationen over mod finans, industri og energi har specielt understøttet de europæiske aktier. Dollaren fortsætter sin nedtur og trækker yen og pund med ned. Den er nu faldet over 6 % i år pga. øget risikovillighed og en indsnævring af renteforskellen mellem USA og Europa. I det lys er de positive afkast i alle afdelingerne endnu mere bemærkelsesværdige.

De fortsat store forskelle i de enkelte aktieklasser gør, at det samlede afkast for 2020 vil være stærkt afhængigt af aktivfordelingen. En høj andel i danske aktier og teknologi- og medicinalaktier samt en høj rentefølsomhed og valutaafdækning af dollaren har indtil videre givet en fordel i 2020. Vi arbejder som altid med stor risikospredning, så der ikke er nogle aktivklasser, der bliver for dominerende.

Med 10-årige renter i Tyskland og USA på fortsat hhv. -0,6 % og +0,8% er der ikke meget at hente på sikre obligationer. Derudover skal staterne udstede rigtigt meget gæld for at finansiere hjælpepakkerne over den kommende tid samtidig med, at den massive udpumpning af likviditet kan give inflation på lidt længere sigt. Indtil videre køber centralbankerne alle disse obligationer og fører en slags rentekurve kontrol, men på længere sigt fremstår lange statsobligationer ikke som en speciel attraktiv investering. Derfor holder vi fast i en lavere rentefølsomhed, så vi er mere robuste ved en evt. rentestigning i de lange renter.

Vi føler, at vi har en god balance og fornuftige vægte i afdelingerne mellem muligheder og risici samt spændende aktivklasser og mere ”kedelige” forsikringer som danske realkreditobligationer.

Investeringsapp’en Atlaz

Generelt om Atlaz:

Atlaz er en ny investeringsapp, hvor du kan få overblik over alle dine investeringer, fra alle dine banker.

Atlaz giver et nemt overblik, samtidig med en vurdering af dine investeringer. Herudover kan du få gratis analyser i appen, f.eks. en gratis omkostningsanalyse.

Med Atlaz får du:

 • Et komplet overblik over dine investeringer
 • En omkostningsanalyse af din portefølje
 • Mulighed for at teste din porteføljes bæredygtighed
 • Sammenlign din porteføljes performance med andre investorer

Med venlig hilsen Karsten Hannibal, Partner i Optimal Invest