Skip to main content

Markedskommentar juni: Mindre rente- og inflationsbekymringer giver igen medvind til tech-aktier og aktier indenfor grøn omstilling!

5. juli 2021
  • Måneden gav afkast på +1,8% til +3,8% i Investin Optimal afdelingerne (se mere senere).
  • Aktier er blevet lidt billigere i prissætning ift. obligationer, men resultaterne skal stadig tages med forbehold.
  • Massive hjælpepakker, lave renter og likviditets- og lånefaciliteter hjælper stadig økonomien gennem coronakrisen.
  • Inflationsstigningerne bøjer lidt af – vi mangler stadig et bedre overblik over evt. vedvarende effekter fra råvarer, flaskehalse og mangel på kvalificeret arbejdskraft.
  • Vi fortsætter den positive udvikling og er nu 21% foran bankerne efter 10¾ år.
  • Afkast+ fortsætter ligeledes den positive udvikling og er nu hele 19% foran konkurrenterne efter kun 2½ år.

Fokuspunkter: Udviklingen i coronavirussen, økonomien og virksomhedernes indtjening, inflations- og renteudviklingen, manglen på mikrochip og kvalificeret arbejdskraft.

Rente- og inflationsudviklingen har igen taget det største fokus i juni måned. Beroligende retorik fra centralbankerne og en svag afbøjning i inflationsstigningstakterne har gjort aktiemarkederne godt med pæne stigninger til følge. Tech-aktier og aktier indenfor grøn omstilling har igen trukket markederne op, da de lavere renter øger værdien af den fremtidige indtjening. Afkastene blev mellem +1,8% til +3,8% i vores Investin Optimal afdelinger også understøttet af en stigende dollar.

Det første halvår af 2021 har budt på særdeles stærke aktiemarkeder langt de fleste steder. Det ellers hårdt plagede Value-segment med bl.a. cykliske aktier såsom råvarer, industri og finans har været dominerende.

Bekymringen for, at den accelererende vækst ville føre til en kraftig rentestigning, har aftaget en smule. Det bliver nok alligevel ikke så aggressivt, som markederne frygtede tidligere på året. Den positive historie om, at økonomien er i bedring samt at der bliver skabt arbejdspladser, holder stadig. Det går fremad, og stigende råvarepriser, flaskehalse og mangel på kvalificeret arbejdskraft ser ikke umiddelbart ud til at have en større negativ effekt på forbrugerne og den økonomiske udvikling.

En ny regnskabssæson står for døren med afslutningen af 2. kvartal. Inflationen vil fortsat være et stort tema i regnskabssæsonen. Selskabernes inputpriser stiger, men efterspørgslen er bomstærk, så derfor kan mange virksomheder sende prisstigningerne videre til forbrugerne og øge indtjeningen.

Over de kommende 3-4 måneder vil vi blive klogere på, om inflationsstigningen blot er midlertidig eller mere varig. Umiddelbart tror vi mest på midlertidige effekter, hvorved centralbankerne fortsat vil understøtte markedet med lave renter og obligationsopkøb.

Historisk performancemåling

Vores ældste investeringsforeningsafdeling er nu kommet op på 21% højere afkast i forhold til bankerne i afdelingens levetid på 10¾ år. Udviklingen viser bl.a. resultatet af lavere omkostninger med renters rente effekt over årene. Der er ”heldigvis” også en Bank A, der gør det rigtigt godt, så vi løbende bliver udfordret og holdt til ilden.

Afkast+ fortsætter sin vilde performance

Vores afdeling Wealth Invest Afkast+ giver virkelig store og anerkendte kapitalforvaltere baghjul. Den har de første 2½ år givet 19% mere i afkast end sammenlignelige aktielignende investeringsprodukter fra Formuepleje og Artha.

Man kan øge det forventede afkast og risikoen i sin portefølje ved at købe Afkast+ (se mere på www.afkastplus.dk). Den bør dog højst udgøre 20% af din pensionsopsparing.

Værdiansættelse af aktier og obligationer

Globale aktier er stort set uforandret ift. indtjeningen. P/E satserne vil alt andet lige stadig være lidt ’kunstigt’ høje, da flere virksomheder har fået en midlertidig nedgang i indtjeningen pga. coronanedlukningerne. Tallene skal derfor fortsat tages med forbehold, da vi mangler at se indvirkningen på virksomhedernes indtjening fra coronakrisen på lidt længere sigt samt at få fjernet indtjeningstallene fra flere kvartaler. Vi skal nok hen til ultimo 2021 eller primo 2022, før data igen bliver mere retvisende. Pris i forhold til indtjening (P/E – prisen for 1 indtjeningskrone) bliver p.t. handlet i 25,81 mod 25,88 i slutningen af sidste måned, hvilket er over niveauet i forhold til den historiske prissætning. Tabellen giver et overblik over, hvor meget 1 krones indtjening koster p.t.

P/E:AktueltÆndring
Globalt:25,81-0,07
Nordamerika:29,040,12
Europa24,400,44
Pacific:23,47-0,92
Emerging Markets18,65-0,63
Danmark29,351,44

Som det fremgår af tabellen, har der kun været mindre ændringer i P/E satserne for de enkelte regioner. Pacific og Emerging Markets klarer sig generelt mindre godt pga. en forholdsvis stor påvirkning af de stigende råvarer priser i produktionen og en mindre god udrulning af vaccinationer. Danske aktier er igen ved at komme i hopla og er generelt blevet dyrere. En indtjeningskrone i Danmark koster pt. 14% mere end globale aktier, hvilket er en stigning på 7% ift. sidste måned.

Ser vi på vores sædvanlige prissætning af aktier i forhold til obligationer, det såkaldte Yield Gap, der måler forskellen på ”afkast” på aktier (indtjeningen ift. prisen på aktierne E/P) minus den 10-årige amerikanske statsrente, er de globale aktier lidt billigere relativt til obligationer, da forskellen er 2,40% mod 2,26% i sidste måned. Som under prisfastsættelsen mangler vi stadig aktuelle inputs fra virksomhedernes indtjening over den kommende tid, før vi kan danne os et klart billede, da risikopræmien (Yiels Gap’et) vil se kunstigt lavt ud. Mange virksomheders indtjening vil nok svinge i løbet af 2021 afhængigt af genåbningen og normaliseringen af samfundet. Som det fremgår af den røde rentegraf for den 10-årige rente i USA, så har vi set en pæn vending i renteudvikling. Historisk er renten dog stadig lav.

Note: Yield Gap’et (grøn linie) måler afkastforskellen mellem indtjening ift. pris på aktier(E/P) og den 10-årige amerikanske statsrente. Kilde Infront og MSCI.

Sådan læses grafen:

Blå linje: Måler ”afkastet” på aktier. Når linjen er over 6 % er aktier billige isoleret set ift. de historiske niveauer og vice versa.

Rød linje: Måler den 10-årige rente i USA. Renter og obligationskurser er negativt korreleret, dvs. jo lavere renter desto højere obligationskurser og vice versa.

Grøn linje: Måler den forventede afkastforskel mellem aktier og obligationer. Når linjen er over 2,1 % er aktier billige ift. obligationer i et historiske perspektiv og vice versa.

Afkaststatistik (i DKK)

Note: Historiske udvikling i vores afdelinger siden deres start (hvad er 100 kr. blevet til)

Mindre rente- og inflationsbekymringer har givet medvind til aktier indenfor tech og grøn omstilling, hvorved amerikanske og danske aktier var højdespringerne i juni. Generelt har det understøttet risikofyldte aktiver, herunder Emerging Markets og højrenteobligationer. Dollarstyrkelsen har understøttet ikke-EUR og ikke-DKK-aktiver. Amerikanske aktier har igen givet det største bidrag til 1. halvårs fine afkasttal.

Med 10-årige renter i Tyskland og USA på nu hhv. -0,20% og +1,5%, er amerikanske virksomhedsobligationer og danske realkreditobligationer blevet mere attraktive. Renteudviklingen viser sig gang på gang at være svær at spå om, men vi forventer stadig en mindre rentestigning i de lange renter inden årets udgang, hvorved vi bibeholder en rentefølsomhed i den lavere ende, så vi er mere robuste ved en evt. yderligere rentestigning i de lange renter.

Vi føler, at vi har en god balance og fornuftige vægte i afdelingerne mellem muligheder og risici samt spændende aktivklasser og mere ’kedelige’ forsikringer som danske realkreditobligationer, hvor det forventede afkast fremadrettet er blevet noget højere som følge af rentestigninger i 1. halvår af 2021.

Med venlig hilsen

Karsten Hannibal, Partner i Optimal Invest