Skip to main content

Inflations- og rentebekymringer udfordrer aktiemarkedet!

3. marts 2021
 • Måneden gav afkast på -0,4% til 1,2% i Investin Optimal afdelingerne (se mere senere).
 • Aktier er blevet dyrere ift. obligationer pga. rentestigninger, men resultaterne skal stadig tages med forbehold.
 • Massive hjælpepakker, lave renter og likviditets- og lånefaciliteter hjælper stadig økonomien gennem coranokrisen.
 • Vi ser nærmere på Fundmarket.dk, og de muligheder for investeringer og opsparing i bl.a. globale og danske aktier samt alternativer, som det giver.
 • De stigende renter presser Tech aktierne og dem inden for grøn omstilling, da deres fremtidige indtjening bliver mindre værd.

Fokuspunkter: Udviklingen i coronavirussen, økonomien og virksomhedernes indtjening, stimulipakker og renteudviklingen.

Den ”store genåbning” i løbet af 2021 giver bekymring for stigende inflation og renter, og det har presset både aktie- og obligationskurser i slutningen af februar. Centralbankerne kæmper med at holde de lange renter nede, så det globale opsving ikke bliver påvirket negativt af stigende finansomkostninger for virksomheder og husholdninger i en tid, hvor økonomien er negativt påvirket af pandemien. Når de lange renter stiger, så bliver en krone tjent nu frem for i fremtiden mere værd, hvorved kurserne på mange Tech aktier og selskaber inden for grøn omstilling bliver presset, da en stor del af deres indtjeningen forventes ude i fremtiden. Umiddelbart må det forventes, at prisstigningerne bliver af midlertidig karakter f.eks. pga. flaskehalse i råvareproduktionen og transportkapaciteten over verdenshavene samt kortvarige prisstigninger på energi og fødevarer. Det er svært at se en strukturel ændring, når man tænker på de uudnyttede ressourcer inden for arbejdskraft og produktion. Derudover kan verdenshandlen få et løft med Biden som præsident, hvilken kan få konkurrencen til at intensiveres igen, hvilken har givet en meget lav inflation i mange år sammen med den tiltagende digitalisering og brug af robotter.

Ingen er i hvert interesseret i en for hurtig stigning i realrenterne i forbindelse med de forbedrede udsigter for den globale økonomi. Så centralbankerne vil være meget årvågen.

Et andet aspekt er naturligvis, at demokraterne vil den totale politiske magt i USA. Med en varslet hjælpepakke på 1.900 mia. kr. giver det en bekymring for, at økonomien bliver overophedet, hvorved inflationen herigennem stiger. Mon ikke demokrater og republikanere finder en fornuftig løsning, så det ikke bliver et problem på hverken kort eller langt sigt.

En anden joker for renteudviklingen er naturligvis statsgælden og budgetunderskuddene. Her tror vi godt, at der kan ligge en lille katalysator til stigende renter, da investorerne vil forlange en større kreditpræmie for at købe statsobligationerne ved den store udstedelse og de højere gældsniveauer.

Alt i alt kommer det gamle ordsprog om ”Don’t fight the FED” nok igen til holde. Dvs. at det sjældent har været en god idé ikke at tror på, at den amerikanske centralbank har styr på tingene.

Stigende renter giver lidt kursfald på den korte bane, men de er en gave for det forventede afkast fremadrettet. Stigende renter gør også obligationer mere attraktive ift. aktier. Vi skal dog nok op på et noget højere renteniveau, før det for alvor påvirker aktierne negativt. Da økonomi og vækst forventes at nyde gavn af ”den store genåbning”, så forventes virksomhedernes indtjening og overskud ligeledes at bliver understøttet, hvilket i sidste ende kan give højere aktiekurser.

Fundmarket.dk -en del af fremtiden!

Fundmarket.dk er en gratis investeringsplatform, hvor du kan købe investeringsfonde. Ved at oprette en investeringskonto på Fundmarket.dk kan du nemt, sikkert og billigt købe investeringsfonde. Du investerer direkte i fonden – uden om børsen og banken. Det er både billigere og nemmere – og lige så sikkert.

På Fundmarket.dk kan du følge dine investeringer. Du kan se din historik, dit afkast og du kan nemt købe og sælge. Herudover har vi bygget et redskab, som gør det muligt for dig at rebalancere din investering.

Optimal Invest har 6 afdelinger på Fundmarket.dk. Du kan se de historiske afkast senere under ”Afkaststatistikker”. Fundmarket.dk kan desværre endnu ikke bruges til pension, men det kan bruges til frie midler, VSO og børneopsparing (via barnets frikort).

Her er en kort gennemgang af mulighederne og omkostningerne.

 • Danske aktier (faktiske løbende årlige omkostninger = 0,39 %). Realisationsbeskattet aktieindkomst for frie midler. Afdelingen kan ikke bruges til VSO eller børneopsparing på frikort.
 • Globale aktier (faktiske løbende årlige omkostninger = 0,32 %). Her findes der både en afdeling med lagerbeskattet aktieindkomst og kapitalindkomst. Begge kan bruges til VSO, mens den med kapitalindkomst kan bruges til børneopsparing på frikort.
 • Alternativer (faktiske løbende årlige omkostninger = 0,84 %). Lagerbeskattet aktieindkomst for frie midler. Afdelingen kan bruges til VSO men ikke til børneopsparing på frikort.
 • Danske obligationer (faktiske løbende årlige omkostninger = 0,32 %). Kapital indkomst for frie midler og kan ikke bruges til VSO men godt til børneopsparing på frikort.
 • Globale obligationer (faktiske løbende årlige omkostninger = 0,64 %). Kapital indkomst for frie midler og kan bruges til både VSO og børneopsparing på frikort.
 • Mix (faktiske løbende årlige omkostninger = 0,53 %). Lagerbeskattet aktieindkomst for frie midler. Den kan bruges til VSO men ikke børneopsparing på frikort.

Her kan du finde porteføljeforslag for Fundmarket investeringsplatformen:

Værdiansættelse af aktier og obligationer

Globale aktier er stort set uforandret ift. indtjeningen i takt med lidt stigende aktiekurser og indtjening i virksomhederne. P/E satserne vil alt andet lige stadig være ”kunstigt” høje, da flere virksomhederne har fået en midlertidig nedgang i indtjeningen pga. coronanedlukningerne. Tallene skal derfor stadig tages med en del forbehold, da vi mangler at se indvirkningen på virksomhedernes indtjening fra coronakrisen på lidt længere sigt og få fjernet indtjeningstallene fra flere kvartaler. Vi skal nok hen til ultimo 2021 eller primo 2022 før, at data igen bliver mere retvisende. Pris i forhold til indtjening (P/E – prisen for 1 indtjeningskrone) bliver p.t. handlet i 27,44 mod 27,17 i slutningen af januar, hvilket er over niveauet ift. den historiske prissætning. Tabellen giver et overblik over, hvad 1 kr. indtjening koster p.t.

P/E:AktueltÆndring
Globalt:27,440,27
Nordamerika:31,400,11
Europa22,971,28
Pacific:24,12-0,32
Emerging Markets21,61-0,15
Danmark28,56-1,19

Der er kun små justeringer i prissætningen. Generelt har Europa klaret sig godt, og her er en indtjeningskrone steget i pris. Danske aktier er i hvert fald midlertidig gået af mode. Efter et fantastisk ridt i 2020 har især aktierne inden for grøn omstilling Vestas og Ørsted haft det svært, da deres prissætning nok var kommet lidt for højt op ift. til indtjeningen. Men grøn omstilling er stadig ”hot” også investeringsmæssigt, så et come back til danske aktier kan ikke afvises. Vi vil dog pt. stadig ikke kloge os for meget på udviklingen i P/E tallene, da de er ramt af forventeligt midlertidige effekter. Fremadrettet må vi fortsat forvente, at investorerne vil betale mere end det historiske gennemsnit for en indtjeningskrone, da renterne nu er lave alle steder også i USA. En indtjeningskrone i Danmark koster pt. ”kun” 4 % mere end globale aktier, hvilket er et fald på 5 % fra sidste måned og noget af det laveste, som vi har set i meget lang tid.

Ser vi på vores sædvanlige prissætning af aktier i forhold til obligationer, det såkaldte Yield Gap, der måler forskellen på ”afkast” på aktier (indtjeningen ift. prisen på aktierne E/P) minus den 10-årige amerikanske statsrente, er de globale aktier blevet dyrere relativt til obligationer, da forskellen er 2,18 % mod 2,62 % i sidste måned pga. en større rentestigning. Som under prisfastsættelsen mangler vi stadig aktuelle inputs fra virksomhedernes indtjening over den kommende tid, før vi kan danne os et klart billede. Mange virksomheders indtjening vil nok svinge i løbet af 2021 afhængig af genåbningen og normaliseringen af samfundet. Som det fremgår af den røde rentegraf for den 10-årige rente i USA, så har vi set en pæn vending i renteudvikling. Historisk er renten dog stadig lav. Risikopræmien ved at købe aktier i forhold til obligationer vil alt andet lige stadig være fornuftig.

Note: Yield Gap’et (grøn linie) måler afkastforskellen mellem indtjening ift. pris på aktier(E/P) og den 10-årige amerikanske statsrente. Kilde Infront og MSCI.

Sådan læses grafen:

Blå linje: Måler ”afkastet” på aktier. Når linjen er over 6 % er aktier billige isoleret set ift. de historiske niveauer og vice versa.

Rød linje: Måler den 10-årige rente i USA. Renter og obligationskurser er negativt korreleret, dvs. jo lavere renter desto højere obligationskurser og vice versa.

Grøn linje: Måler den forventede afkastforskel mellem aktier og obligationer. Når linjen er over 2,1 % er aktier billige ift. obligationer i et historiske perspektiv og vice versa.

Afkaststatistik (i DKK)

Note: Historiske afkast *=Benchmark. **Startdato 14/2-2018

Note: Historiske udvikling i vores afdelinger siden deres start (hvad er 100 kr. blevet til)

Som det fremgår af afkaststatistikkerne har rentestigningen været en hård omgang for næsten alle obligationstyper herunder danske realkreditobligationer, hvor indekset er faldet 2,75%. Danske aktier har været ramt af profittagning specielt inden for grøn omstilling, mens europæiske ejendomme har været under pres pga. den forsinkede genåbning og stigende renter, der presser udlånsmarginalerne. Markedet har testet centralbankernes villighed til at holde de lange renter nede. Centralbankerne ryster ikke på hånden i forhold til deres massive opkøbsprogrammer, og de vil være villige til at tillade midlertidige inflationssatser, der er over deres målsætning på ca. 2 % uden, at det ændrer ved deres pengepolitik. Vi arbejder som altid videre med stor risikospredning, så der ikke er nogle aktivklasser, der bliver for dominerende.

Med 10-årige renter i Tyskland og USA på nu hhv. -0,25 % og +1,5% er der sket en stigning, der gør, at amerikanske og danske realkreditobligationer er blevet mere attraktive fremadrettet. Vi forventer dog stadig en mindre yderligere rentestigning i de lange renter inden årets udgang, hvorved vi bibeholder en forholdsvis lav rentefølsomhed, så vi er mere robuste ved en evt. yderligere rentestigning i de lange renter.

Vi føler, at vi har en god balance og fornuftige vægte i afdelingerne mellem muligheder og risici samt spændende aktivklasser og mere ”kedelige” forsikringer som danske realkreditobligationer, hvor det forventede afkast fremadrettet er blevet noget højere som følge af rentestigningen i februar.

Med venlig hilsen

Karsten Hannibal, Partner i Optimal Invest