Skip to main content

Markedskommentar december: Flot afslutning på fantastisk investeringsår

5. januar 2022
  • Måneden gav positive afkast på +1,4% til +2,9% i Investin Optimal afdelingerne (se mere senere).
  • Aktier er blevet dyrere i prissætning ift. både indtjening og obligationer.
  • Flaskehalse, komponentmangel og lange leveringstider giver anledning til en højere inflation i en rum tid endnu.
  • Den nye coronavariant omikron har vist sig mere smitsom, men langt mindre farlig sammenlignet med tidligere varianter. Det kan være begyndelsen på enden på den alvorlige del af pandemien pga. langt færre indlæggelser og døde samt færre restriktioner.
  • Vi børsnoterer snart en eksisterende afdeling, Investin Optimal Active and Index, med 55% aktier og 45% obligationer. Afdelingen er ligesom Investin Optimal Livscyklus 2040-50 på SKATs Positivliste og beskattes således som aktieindkomst for frie midler og kan ligeledes benyttes på aktiesparekontoen.
  • 2021 blev et stærkt år for Optimal Invest sammenlignet med både danske og europæiske konkurrenter. Merafkastet i forhold til passende investeringskategorier hos analysehuset Morningstar for hhv. lav, mellem og høj risiko blev mellem +2,6% til +5,2%.
  • I den opdaterede historik for nu 11 ¼ år har Optimal VerdensIndex Moderat givet et merafkast på hele 24,5% sammenlignet med bankerne.
  • Afkast+ har netop opnået en afkasthistorik på tre år og har i perioden givet et merafkast på hele 28% i forhold til konkurrenterne (bl.a. Formuepleje). Se mere på www.afkastplus.dk.
  • I den seneste tre års historiske analyse af pensionssektorens afkast, deler vores Livscyklus-afdelinger førstepladsen med Danica målt på afkast efter investerings- og administrationsomkostninger.

Fokuspunkter: Udviklingen i pandemien, FEDs nedtrapning af obligationsopkøbene og rentestigninger, virksomhedernes indtjening samt inflations- og renteudviklingen.

December måned markerede den perfekte afslutning på et fantastisk investeringsår, hvor vækst og gode indtjeningstal fra virksomhederne overtrumfede både pandemiens begrænsninger og den stærkt stigende inflation, som genåbningen og de efterfølgende flaskehalse for komponenter, fragt og logistik har medført. Omikron har heldigvis vist sig at være mindre farlig end tidligere varianter, hvorved mange eksperter forventer en snarlig afslutning på den bekymrende del af pandemien med færre indlæggelser og dødsfald pga. mildere forløb, vaccinationer og noget der minder om flokimmunitet.

Pandemien bliver forhåbentligt et afsluttet kapital i løbet af 1. halvår 2022, hvor vi igen kan vende tilbage til mere normale liv. Det betyder også et mindre pres på vores forsyningskæder, logistik og produktionsapparat, der sammen med aftagende priser på råvarer og metaller skal bremse den høje inflation, som vi har set i 2021.

Inflationsudviklingen er nøglen til centralbankernes ageren og dermed også til den kommende renteudvikling, der igen har en afgørende indflydelse på aktiemarkederne. Aktiemarkederne reagerer ikke positivt på store rentestigninger, da de især påvirker værdien af vækstaktiernes fremtidige indtjening. Derudover gør de obligationer til et mere attraktivt alternativ relativt til aktier.

Begreber som FOMO (Fear Of Missing Out) og TINA (There Is No Alternative) har været gennemgående for 2021 og med til at understøtte aktiemarkederne, da mange investorer har været bekymrede for at gå glip af en kommende optur samtidig med, at obligationer ikke har været et attraktivt alternativ til aktier i det nuværende lavrentemiljø.

Derfor forventes en normalisering af renterne i USA at være tæt på at blive skudt i gang. Rentestigningerne er allerede varslet, hvorved de hurtigt er blevet priset ind i rentekurven og i obligationskurserne for de længereløbende obligationer. Således behøver rentestigninger ikke at være negativt for obligationer. Derimod modarbejder rentestigninger en økonomisk overophedning, hvorved de er med til at bekæmpe en stigende inflationsudvikling, hvilket i sagens natur alt andet lige vil være gavnligt for både aktie- og obligationsmarkederne.

Efterspørgslen hos forbrugerne er stadig stærk, så virksomhederne tjener gode penge, hvilket burde give høj indtjeningsvækst til gavn for aktierne. Den globale økonomi har det godt, og der forventes en vækst på 4% i 2022, hvilket er væsentligt over niveauet inden pandemien.

Summa summarum bliver inflations- og renteudviklingen samt centralbankernes ageren afgørende for den videre udvikling på markederne. Efter et ekstraordinært godt 2021, forventer vi i år fornuftige afkast, omend lavere end i 2021 i et marked, der stadig vil være understøttet af en lempelig finans- og pengepolitik. Men lavere afkast kan også gøre det, da en aftagende inflation i højere grad vil sikre købekraften. En fastholdelse og forbedring af købekraften er i sidste ende et afgørende aspekt ved at investere og spare op. Med negative renter på ca. -1% på mange indlånskonti i bankerne, er det derfor afgørende, at ens formue bliver investeret med en passende risiko i forhold til alder, tidshorisont og risikoprofil.

Bæredygtighed og grøn omstilling forventes fortsat at fylde meget investeringsmæssigt i 2022.

Værdiansættelse af aktier og obligationer

Globale aktier er blevet dyrere i den seneste måned. P/E-satserne begynder så småt at være mere troværdige, men er fortsat påvirkede af restriktioner og nedlukninger i de enkelte regioner. Pris i forhold til indtjening (P/E – prisen for 1 indtjeningskrone) bliver nu handlet til 21,25 mod 20,55 i slutningen af sidste måned, hvilket er over niveauet i forhold til den historiske prissætning. Tabellen viser hvor meget 1 krones indtjening koster i DKK i skrivende stund:

P/E:AktueltÆndring
Globalt:21,250,70
Nordamerika:25,510,98
Europa17,980,85
Pacific:17,240,38
Emerging Markets14,000,07
Danmark25,101,05

Amerikanske aktier trækker både afkastene og prissætningen op, specielt via vækstaktierne. ’Rabatten’ i P/E-satserne på Emerging Markets aktier ser efterhånden betydelig ud, hvorved en del investeringseksperter forventer et comeback til Emerging Markets efter et par relativt magre år. Danske aktier og amerikanske aktier følges derimod stort set ad i prissætning. Her er det sværvægterne Novo og DSV, der i 2021 har trukket afkast og prissætning på bekostning af flere af de mindre C25 aktier som ISS, FLS, Lundbeck og Ambu. Afkastmæssigt kunne danske aktier ikke følge med globale aktier i 2021 efter et fantastisk 2020. Merprisen er pt. 18% ift. globale aktier mod 17% i sidste måned. 

Ser vi på vores sædvanlige prissætning af aktier i forhold til obligationer, det såkaldte Yield Gap, som måler forskellen på afkast på aktier (indtjeningen ift. prisen på aktierne E/P) minus den 10-årige amerikanske statsrente, er de globale aktier blevet billigere relativt til obligationer, da forskellen er 3,20% mod 3,42% i sidste måned. Data påvirkes dog stadigvæk af ’coronastøj’, så man skal være varsom med at drage forhastede konklusioner. Historisk er renten stadig lav, hvorfor aktier fortsat fremstår som et attraktivt alternativ.

Graf viser Yield Gap afkastforskellen mellem aktier og obligationer

Note: Yield Gap’et (grøn linie) måler afkastforskellen mellem indtjening ift. pris på aktier(E/P) og den 10-årige amerikanske statsrente. Kilde Infront og MSCI.

Sådan læses grafen:

Blå linje: Måler ”afkastet” på aktier. Når linjen er over 6 % er aktier billige isoleret set ift. de historiske niveauer og vice versa.

Rød linje: Måler den 10-årige rente i USA. Renter og obligationskurser er negativt korreleret, dvs. jo lavere renter desto højere obligationskurser og vice versa.

Grøn linje: Måler den forventede afkastforskel mellem aktier og obligationer. Når linjen er over 2,1 % er aktier billige ift. obligationer i et historiske perspektiv og vice versa.

Afkaststatistik (i DKK)

Tabellen viser afkast fordelt ud på aktier, obligationer, valutaer og afdelinger
Graf viser den historiske udvikling siden afdelingernes start
Note: Historiske udvikling i vores afdelinger siden deres start (hvad er 100 kr. blevet til)
Diagram viser Investin optimal VerdensIndex Moderat sammenlignet med 4 andre banker
Note: Historisk afkast fra 30/9-2010 til 31/12-21 sammenlignet med fire af de største danske/skandinaviske banker
Tabel viser afkast på fundmakets fonde
Wealth invest afkast+ sammenlignet med 3 andre konkurrenter
Note: Historisk afkast fra 31/12-2018 til 31/12-21 sammenlignet med tre konkurrerende investeringsprodukter, herunder Formuepleje Safe og Epikur.

Amerikanske aktier har i de seneste år været et meget stærkt anker i en god portefølje. Igen i år klarer de sig utroligt godt understøttet af en stærkere dollar og vækstaktierne. Europæiske aktier følger godt med understøttet af en tålmodig europæisk centralbank og flere vækstpakker, herunder indenfor grøn omstilling. Generelt har aktiemarkederne været understøttet af rigelig likviditet og en lempelig finans- og pengepolitik. Den stigende inflation har givet højere renter og negative afkast på obligationer i euro og DKK. Den lavere rentefølsomhed har dog gjort, at vi har tacklet rentestigningerne godt. De giver samtidig, som tidligere nævnt, flere investeringsmuligheder på obligationssiden. Renter har det som oftest med at overraske, hvilket historikken viser med al tydelighed. Efterhånden er det også svært at definere, hvad et normalt renteniveau er. Derfor er risikospredning indenfor både aktier og obligationer essentielt, også fremadrettet. Højere korte renter giver ikke nødvendigvis højere lange renter, da rentestigninger bekæmper økonomisk overophedning og inflation.

Ser man nærmere på de historiske afkastgrafer, ser det umiddelbart ud til, at man som investor skal lære at acceptere præmissen om at investering ofte er to skridt frem og et skridt tilbage. Derudover bekræfter adskillige analyser citatet ”time in the market beats timing the market” – altså at det er bedre at være fuldt investeret end at tro, at man kan ramme toppe og bunde med omlægninger ved køb og salg.

Med 10-årige renter i Tyskland og USA på nu hhv. -0,2% og +1,5% holder vi stadig en lidt lavere rentefølsomhed, og vi forventer fortsat en mindre rentestigning i de lange renter i den kommende tid bl.a. pga. større udstedelser af obligationer og ophør af opkøb fra den amerikanske centralbank (’tapering’).

Vi er i gang med at blande vores ’Alternative’ investeringer indenfor europæiske ejendomme op med tematiske investeringer indenfor ren energi og cirkulær økonomi (genanvendelighed).

Alt i alt mener vi, at vi har en god balance og fornuftige vægte i afdelingerne mellem muligheder og risici samt spændende aktivklasser og mere ’kedelige’ forsikringer som danske realkreditobligationer.

Med venlig hilsen og godt nytår til alle

Karsten Hannibal, Partner i Optimal Invest